finanse i ksiegowosc logo
Obszar finansowo-księgowy w firmie to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy na bazie danych finansowo-księgowych. 

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wielopoziomowy plan kont w Comarch ERP XL
 • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora,
 • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów,
 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań - ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
 • Mechanizm  księgowań okresowych - odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp., 
 • Kontrola poprawności dekretacji - gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się,  użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.

Monitoring kosztów

 • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

VAT pod kontrolą

 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT;
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

Szeroka paleta form płatności

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej  z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

Zarządzanie płynnością finansową

 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów - informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
 • Elastyczne wystawianie kompensat -  ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.

Wielowalutowość

 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Naliczanie różnic kursowych - po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) -  kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.

Uwzględnienie specyfik produktów finansowych

 • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego,
 • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

Środki trwałe

Ewidencja składników majątku trwałego:

 • Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewa.
 • Na kartotece środka trwałego możliwe jest określenie szeregu parametrów, takich jak KŚT
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną odbywa się na podstawie stosownych dokumentów.

Amortyzacja składników majątku trwałego:

Księga inwentarzowa

 • Odpisy amortyzacyjne mogą być naliczane automatycznie w okresach wskazanych przez użytkownika.
 • Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki.
 • Składniki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF) oraz podatkowym.
 • W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania.

Plan amortyzacji:

 • Udostępnia wykonanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych. 

Dynamiczne raportowanie:

 • Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów. 

 Inwentaryzacja majątku trwałego

 • Przygotowanie arkuszy spisowych z uwzględnieniem różnych parametrów.
 • Szeroki wybór zakresu i sposobu tworzenia odczytów.
 • Możliwość nadania kodów kreskowych składnikom majątku oraz przeprowadzenia inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych.

 

Pozostałe nasze strony