Zdalna Opieka Medyczna

Zdalna Opieka Medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych rejestrujących określone parametry życiowe. Wyniki badań transmitowane są automatycznie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny zdalnie kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe. 

telemedycynaZalety Zdalnej Opieki Medycznej

Dla jednostki medycznej

 • Skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie wykorzystania łóżek szpitalnych
 • Odciążenie personelu medycznego
 • Zwiększenie współczynnika stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich w wyniku zdalnego monitorowania 
 • Wzrost efektywności leczenia dzięki możliwości długoterminowego diagnozowania pacjenta 
 • Komfortowy dostęp do danych na temat historii zdrowia i choroby pacjenta 
 • Wzrost renomy placówki w wyniku zwiększenia zadowolenia i zaufania pacjentów 

Dla pacjenta

 • Zmniejszenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala i skrócenie pobytu w placówce do niezbędnego minimum
 • Możliwość kontynuowania leczenia w przyjaznym środowisku domowym, ograniczającym stres, przy stałej, zdalnej kontroli specjalistów
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia dzięki stałym pomiarom wybranych parametrów
 • Poprawa skuteczności terapii skorelowana z czasem jej trwania
 • Łatwiejszy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych

Przykłady zastosowań:

 • zdalna opieka kardiologiczna
 • zdalna opieka położnicza
 • zdalna opieka senioralna
 • telekonsylia
 • zdalne usługi opiekuńcze
 • teleradiologia

Pozostałe nasze strony